Juryboetes

Laatste update: May 13th, 2024

Binnen de boetes die opgelegd kunnen worden door de jury maken we onderscheid tussen 2 soorten boetes, de algemene juryboete en de boete voor het niet tijdig afmelden. 

Algemene juryboete

Tegen een dergelijk besluit van de jury kan geen protest worden aangetekend. In het reglement (titel 12 Overtredingen, straffen en procedures) staat het volgende vermeld hierover:
N12.11.001 De overtredingen van de reglementen van de KNWU kunnen worden vastgesteld door middel van alle mogelijke bewijsmiddelen.
N12.11.002 De vaststelling van feiten van de commissarissen zoals die zijn weergegeven in de verslagen en processen-verbaal hebben bewijskracht, tenzij het tegendeel bewezen wordt.
N12.11.012 Tegen de beslissingen van het college van commissarissen of de scheidsrechter inzake wedstrijdincidenten kan geen hoger beroep worden aangetekend, behalve in geval van een bestraffing met een geldboete hoger dan € 100,-.

Zie voor het straffenbarema titel 12 (art. N12.11.040 onder 33)  van het reglement. 
 

Boete voor het niet tijdig afmelden

De richtlijnen rondom het opleggen van een boete bij niet tijd afmelding, zijn terug te vinden op pagina 14 van de Jaarlijkse Besluiten 2024.
Hier staat het volgende vermeld over:
 

VERPLICHT AFMELDEN BIJ INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
Bij individuele wedstrijden waarvoor op individuele basis is ingeschreven, is de renner verplicht om zich af te melden in geval hij niet kan deelnemen. 
Afschrijven kan kosteloos zolang de inschrijving open staat. Vanaf sluiting inschrijving tot de wedstrijddag vervalt evt. inschrijfgeld aan de organisatie. 
 

Bij niet nakoming, of in geval van een ongeldige reden, volgt een boete van € 30,00 per overtreding conform artikel N 1.2.054.10. De helft van dit bedrag komt ten goede aan de organisatie, dit bedrag wordt aan het einde van het seizoen in één keer uitbetaald en niet tussentijds.

De voorzitter van de jury is verantwoordelijk voor het uitdelen van de boetes via mijnKNWU, dit loopt niet via de medewerkers op het bondsbureau.

Afmelden kan eenvoudig op 2 manieren: 
1. Vooraf een mail sturen aan de organisator via het mailadres dat standaard binnen iedere evenementregistratie (onder de tab organisatie) staat vermeld; 
2. Binnen je MijnKNWU account in het blauwe kader met opschrift inschrijfgeld- en periode binnen de wedstrijdregistratie waarin je ook hebt ingeschreven.

Op grond hiervan wordt de boete derhalve niet door bureaumedewerkers geseponeerd. Je kan dit nog voorleggen aan de organisator (als opdrachtgever) via het mailadres dat binnen de evenementregistratie in MijnKNWU onder het item kalender staat vermeld. In geval zij bij ons aangeven dat de boete geseponeerd kan worden dan zullen wij deze alsnog crediteren.