Protestgeld

Laatste update: August 30th, 2023

Lees in dit artikel waar je de informatie kunt vinden over protestgeld en het indienen van beroep bij de disciplinaire commissie.

Hoe zit het ook alweer met protestgeld?

Uitsluitend voor een protest richting de Disciplinaire Commissie (DC) staat in Titel 12N, artikel N 12.12.024 het volgende:

"Een ieder die bij de disciplinaire commissie beroep aantekent dient binnen 10 dagen na verzending van het beroep een protesttarief  (zie: tarieven in de Jaarlijkse Besluiten) te deponeren op een speciale KNWU rekening. Het beroep wordt niet in overweging genomen indien hieraan niet is voldaan."

Klik hier voor de meest actuele versie van de Jaarlijkse Besluiten.
De vastgestelde tarieven kun je vinden bij Tarieven KNWU‍.

Indienen van een beroep bij de disciplinaire commissie 

Artikel N 12.12.022    
Het beroep (bij een boete hoger dan € 100,--) moet worden ingesteld binnen 30 dagen na ontvangst van de kopie van het proces-verbaal van het wedstrijdincident met ontvangstbevestiging of de kennisgeving bedoeld in artikel 12.12.008. Elk beroep dat bij de disciplinaire commissie wordt ingediend moet worden gedeponeerd in een schriftelijk verweer waarin:
(1) de achternaam en de voornaam of benaming van de indiener en zijn/haar licentienummer.
(2) het volledige adres en de woonplaats van de indiener  
(3) de strekking van het beroep waarin, zonodig gespecificeerd, de gewraakte uitspraak van de disciplinaire commissie met de plaats en datum van de betreffende wedstrijd.                  
(4) de argumenten, motieven en/of bewijsvoering van het beroep.
(5) de ondertekening van de indiener
(6) een lijst van de bijlagen die met het beroep worden meegezonden
De onder 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde onderdelen zijn verplicht en bij ontbreken daarvan wordt het beroep niet in aanmerking genomen. 

Artikel N 12.12.023
Het beroep moet gericht zijn aan disciplinaire commissie van de KNWU en verzonden worden naar het hoofdkantoor van de KNWU. 

Artikel N 12.12.024    
Eenieder die bij de disciplinaire commissie beroep aantekent dient binnen 10 dagen na verzending van het beroep een protesttarief (zie: tarieven in de Jaarlijkse Besluiten) te deponeren op een speciale KNWU rekening. Het beroep wordt niet in overweging wordt genomen indien hieraan niet is voldaan.

Delete

Let op!

Bekijk de meest actuele versie bij  Reglementen & Jaarlijkse besluiten.

TITEL 1 en 12 kun je vinden onder 'Algemeen'.

De procedure  

Artikel N 1.2.132.01 schrijft het volgende voor:

Een deelnemer die een protest wenst in te dienen betreffende een wedstrijd op de regionale- of nationale kalender, waaraan hijzelf deelnam, moet dit protest schriftelijk indienen bij de wedstrijdcommissarissen.

Daarbij geldt dat protesten:

  1. Betreffende onregelmatigheden: binnen 15 minuten na aankomst van de protesterende renner moeten worden ingediend;
  2. Betreffende de uitslag: uitsluitend bij nationale wedstrijden (!) bij de wedstrijdcommissarissen binnen 30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag moeten worden ingediend.
    Betreffende een uitslag verkregen middels chipverwerking, is geen protest mogelijk.
    Bij etappewedstrijden geldt dat protesten:
  3. Betreffende onregelmatigheden tijdens een etappe: binnen 1 uur na aankomst van de winnaar moeten worden ingediend;
  4. Betreffende de etappe-uitslag: vóór de start van de volgende etappe of binnen 30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag na de laatste etappe moeten worden ingediend;
  5. Betreffende de klassementen: binnen 30 minuten na bekendmaking van de stand van het klassement moeten worden ingediend.

Het indienen van een protest door een erkend gerechtigde is geoorloofd. In dat geval kan het protest ook door de gerechtigde ondertekend worden. In alle andere gevallen dient het protest door de deelnemer ondertekend te zijn. Tegen de beslissingen en/of strafopleggingen van de wedstrijdcommissarissen, niet de uitslag betreffende, staat met uitzondering van een boete lager dan € 100,- beroep open bij de Disciplinaire Commissie van de KNWU (zie Titel X12-N van het Reglement voor de Wielersport).

Ten slotte zegt artikel 1.2.132 (UCI) het volgende:

Onder voorbehoud inzake disciplinaire zaken in art. 12.1.012, is geen beroep mogelijk tegen de waarneming van feiten, beoordelingen van de wedstrijdsituatie en toepassing van de wedstrijd(en)reglementen door het College van Commissarissen, of indien van toepassing, een individuele commissaris, of tegen enig ander door hen genomen besluit.